Samurai-Archives

Oshima Ichigaku

From SamuraiWiki
Jump to: navigation, search
  • Born: ?
  • Died: ?
  • Titles: -
  • Japanese: 大島一学(Oshima Ichigaku)

He was retainer of Matsudaira Shuridayu and also 7th master of Edo-ha Yagyu Shingan Ryu. He joined Shinchogumi in Bakumatsu and was called Hitokiri Ikkaku(人斬り一角).

References

  • Nihon Densho Bugei Ryuha Dokuhon(日本伝承武芸流派読本) Shinjinbutsu Orai sha 1994
Personal tools