Samurai-Archives

Omura Sumiyasu

From SamuraiWiki
Jump to: navigation, search

Ômura Sumiyasu was lord of Ômura domain from 1761 to 1803.

He was a cousin of the Itakura clan, lords of Bitchû Matsuyama domain.

References

  • Kurushima Hiroshi, “Morisuna, makisuna, kazari teoke, hôki, kinsei ni okeru chisô no hitotsu toshite” 盛砂・蒔砂・飾り手桶・箒 : 近世における「馳走」の一つとして, Shigaku zasshi 95:8 (1986), 1366.
Personal tools