Samurai-Archives

Moukokoku Chojo

From SamuraiWiki
Jump to: navigation, search
  • Japanese: 蒙古國牒状 (Moukokoku Choujou)

A letter from the Mongol Empire to Japan (1266), demanding Japan to become a vassal state of the Mongol Empire just like Kôrai (Korea).

Môkokoku Chôjô

Full text

蒙 古 國 牒 状

上 天 眷 命

大 蒙 古 国 皇 帝 奉 書

日 本 国 王 朕 惟 自 古 小 国 之 君

境 土 相 接 尚 務 講 信 修 睦 況 我

祖 宗 受 天 明 命 奄 有 區 夏 遐 方 異

域 畏 威 懐 徳 者 不 可 悉 数 朕 即

位 之 初 以 高 麗 无 辜 之 民 久 瘁

鋒 鏑 即 令 罷 兵 還 其 疆 城 反 其

旄 倪 高 麗 君 臣 感 戴 来 朝 義 雖

君 臣 而 歓 若 父 子 計

王 之 君 臣 亦 巳 知 之 高 麗 朕 之

東 藩 也 日 本 密 邇 高 麗 開 国 以

来 亦 時 通 中 国 至 於 朕 躬 而 無

一 乗 之 使 以 通 和 好 尚 恐

王 国 知 之 未 審 故 特 遣 使 持 書

布 告 朕 志 冀 自 今 以 往 通 問 結

好 以 相 親 睦 且 聖 人 以 四 海 為

家 不 相 通 好 豈 一 家 之 理 哉 至

用 兵 夫 孰 所 好

王 其 図 之 不 宣

    至 元 三 年 八 月   日

This article is a rough draft which is in need of cleanup (grammar, spelling, corrections, links, formatting, etc.). You can help SamuraiWiki by editing it. Click here for a list of articles that have been tagged as a draft copy.
Personal tools