Samurai-Archives

Sho Wa

From SamuraiWiki
(Redirected from Sho Choko (朝恒))
Jump to: navigation, search
  • Titles: 読谷山王子 (Yomitanzan ôji / O: Yuntanzan wuuji)
  • Other Names: 朝恒 (Chôkô)
  • Japanese: (Shô Wa)

Shô Wa, also known as Yuntanzan Chôkô, was the second son of King Shô Kei of the Ryûkyû Kingdom. At age 20, he served as Lead Envoy (seishi) on the 1764 Ryukyuan embassy to Edo.

References

  • "Ryûkyû shi Mitarai minato-zume tomozuna" 琉球使御手洗湊詰纜, in Yutaka-machi Mitarai monjo 豊町御手洗文書 (1764), transcribed in Shirarezaru Ryûkyû shisetsu 知られざる琉球使節, Fukuyama-shi Tomonoura rekishi minzoku shiryôkan (2006), 135.
  • Miyagi Eishô 宮城栄昌, Ryûkyû shisha no Edo nobori 琉球使者の江戸上り, Tokyo: Daiichi Shobô (1982), 43.
Personal tools