Samurai-Archives

Okudaira Masashika

From SamuraiWiki
Jump to: navigation, search

Okudaira Masashika was lord of Nakatsu domain from 1758 to 1780.

One of his adoptive daughters was married to Itakura Katsuyori, lord of Bitchû Matsuyama domain.

References

  • Kurushima Hiroshi, “Morisuna, makisuna, kazari teoke, hôki, kinsei ni okeru chisô no hitotsu toshite” 盛砂・蒔砂・飾り手桶・箒 : 近世における「馳走」の一つとして, Shigaku zasshi 95:8 (1986), 1366.
Personal tools